A Budapest XIII. Tankerülete Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt 1951-ben alapították a Váci út 57. sz. alatt működő Kisegítő Iskola, majd 1995-ben az Általános Iskola és Óvo­da, Logopédiai Szakszolgálat elnevezéssel. Új, jelenleg is használatban lévő nevünk kiválasztásá­hoz az intézmény közvetlen használói, gyere­kek és szülők, valamint az intézmény alkal­mazottai is hozzájárultak ötleteikkel. A több mint száz különböző elnevezésből a „prizma” szóra esett a választás. Akkori fenntartónk, a XIII. kerületi Önkor­mányzat hozzájárult a névhasznála­tához, amely utal a szolgáltatói kínálat­ és az intézményhasználók sokszínűségére.

Az alapítás első évtizedében az épületben működő ele­mi iskola mellett, szórványosztályokban in­dult meg a gyógypedagógiai munka. Önálló iskola-épületrészt csak 1960-ban kapott az intézmény, amelynek alaptevékenysége akkor még csak az enyhe fok­ban értelmi sérült gyermekek ellátására ter­jedt ki. A gyógypedagógiai tevékenység differenciálódása következtében és a társa­dalmi igényekre való reagálásként 1976-ban az iskola alaptevékenysége kibővült az ér­telmileg akadályozott tanulók ellátásával. 1968-ban a gyógypedagógiai óvoda beindí­tására került sor, 1990-ben speciális fejlesz­tő csoport kezdte meg működését az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátá­sa érdekében. Mindegyik tevékenység napjainkban is tart, önálló vagy összevont osztá­lyok, csoportok szervezeti keretében.

Az intézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenységének alapjai 1965-re nyúlnak vissza, ekkor kezdő­dött el a kerületi logopédiai ellátás. 1976-tól 1999-ig az iskola szerves részeként működött – kerületi fenntartással – a Fővárosi 3. sz. Ta­nulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Re­habilitációs Bizottság is.

1997-ben a Soros Alapítvány Modellintéz­ményi címének elnyerésével megkezdődött a tanulásban akadályozott tanköteles korú gyermekek együttnevelésének előkészíté­se és megvalósítása. Az együttnevelés elter­jedésével a XIII. kerület valamennyi közok­tatási intézménye bekapcsolódott a fenntartó XIII. kerületi Önkormányzat által is támogatott programba, így az in­tézmény ellátandó telephelyeinek száma év­ről-évre növekedett.

A sa­játos nevelési igényű gyermekek integ­rációjának támogatásával és az utazó gyógypedagógusi hálózat bővülésével je­lentős mértékben felértékelődött és átalakult az intézmény szerepe és feladata a XIII. kerületben. Az új feladatokhoz szükséges új gyógypedagó­gusi kompetenciák kialakítása is megkez­dődött, amely hatással volt az intézmény szervezeti struktúrájára is. A hagyomá­nyos gyógypedagógiai munka mellett egyre nagyobb teret hódított intézményünkben a szak- és szakmai szolgáltatói tevékenység. E tartalmi és szemléletbeli át­szerveződést követően 2009. szeptembe­rétől az addig önálló intézményként mű­ködő Nevelési Tanácsadó, valamint az el­szórtan működő gyógytestnevelői mun­katársak és a kerületben működő óvo­da- és iskolapszichológiai munkacsoport is a Prizma EGYMI szervezeti keretei közé került át.

2012. július 01-től a XIII. kerületben működő pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó Pedagógiai Szolgáltató Központ is a Prizma EGYMI intézményegységévé vált.

2013-ban fenntartó váltás eredményeként az új fenntartója lett az intézménynek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XIII. Tankerülete. Működtetőként maradt a Budapest Főváros XIII.kerületi Önkormányzat.

2015-ben az intézmény szerkezeti egysége megbomlott, a Nevelési Tanácsadó a gyógytestnevelőkkel együtt szakszolgálatként a fővároshoz csatlakozott, a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató feloszlott.

2015. szeptember 1-től a Prizma EGYMI három intézményegységgel működik: iskolai intézményegység, óvodai intézményegység, utazó gyógypedagógiai intézményegység.

2016. január 1-től újabb fenntartó váltás történt: KLIK Budapest XIII. Tankerülete (1135. Budapest, Hun u. 2.) helyett, a KLIK Fővárosi Tankerülete (1051 Budapest, Nádor utca 32.) vette át az irányítást.

2016. szeptemberében az iskolai intézményegység autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek egyre növekvő száma és szakszerű ellátása érdekében 1 osztállyal bővült.

2016. szeptembertől újabb fenntartó váltás indult, összekapcsolódott a 13. és 14. tankerület.

2017. 01.01-től a Klebelsberg Központ Közép-Pesti Tankerületi Központja veszi át a fenntartói és működtetői feladatokat. A Főváros XIII. kerületi Önkormányzat megszűnik működtető lenni, ingatlan tulajdonosi minősége marad.

2017.09.01. 2 újabb autista osztállyal, azaz már 4 osztályra bővült az iskolai ASD ellátás. A gyógypedagógiai iskola részévé vált a tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak tagozata mellett megszerveződött autista tagozat.