Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

TÁMOP-3.1.5.-09/A-1-2009-0006

Új_Mo_logó

Szervezeti tudás, intézményi implementáció, új szolgáltatások a Prizma EGYMI-ben

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

15.991.250 Ft

EU_logó A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai

 Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

nfu@meh.huwww.nfu.huwww.esza.hu

 

Kedvezményezett:

Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1134 Budapest, Váci út 57. * Tel/Fax: +36 1 3408 980/36 , +36 1 3408 980/37

E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu * Web: www.prizmaegymi.hu

 

 

Intézményi hasznosulási terv a TÁMOP – 3.1.5 -09/A/2 pályázathoz

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP – 3.1.5-09/A/2 kódszámú Pedagógusképzések támogatására kiírt pályázat a pedagógiai kultúra korszerűsítését, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása miatti új szerepekre való felkészülést támogatja. Az Európai Unió ajánlásai és a szakpolitika elképzeléseinek megfelelő pedagógiai kultúra korszerűsítésére irányuló törekvéseken túlmenően jelen pályázat az osztálytermi gyakorlaton túli, intézményi fejlesztéseket megerősítő és támogató képzések elvégzését segíti elő.

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények tudásintenzív szolgáltató központokká válnak, ezért a szakalkalmazottak tudásának, valamint értelmi, gyakorlati és érzelmi kompetenciáinak fejlettsége egyéni és szervezeti szinten sem mellékesek. Az intézményvezetés feladata – a változó körülményekhez igazodva – az intézményi stratégia szempontjából jelentős szervezeti makro- és mikrokompetenciák azonosítása, a hiányzó kompetenciák feltárása és megszerzésük támogatása.

Mivel a tudás intenzív használata és alkalmazása (pl. továbbképzések hasznosulása) a szervezeten belül a közoktatásban régóta problémát okoz, a továbbiakban – a pedagógiai szolgáltatások versenyképessége szempontjából – elkerülhetetlenné válik a szervezeti tanulás tervezése, fejlesztése és a fejlesztési folyamat értékelése.

 A szervezeti kompetenciák fejlesztése területén törekszünk:

  • a szervezet tudás-előállító és – közvetítő jellegének erősítésére,
  • a tudáslétrehozás intézményi kooperációjának erősítésére,
  • a tudás kiterjedt és intenzív alkalmazására, az innováció támogatására,
  • az egyén (és a kiscsoport) kreativitásának, alkotóerejének kibontakoztatására.

 A szervezeti tanulást két dimenzió mentén kívánjuk értékelni:

  • egyfelől a rejtett tudás átalakulását explicit tudássá, majd beágyazódását az intézmény szervezeti kultúrájába,
  • másfelől az egyének közötti szociális interakciók számát és eredményességét, melynek során az egyéni tudás szervezeti, illetve a szervezeti tudás egyéni tudássá alakul formális és informális horizontális tanulás révén.

A pedagógusképzés célja olyan szakértelem kialakítása, amely összhangban áll és felkészít az oktatáspolitikai elképzelések, az intézményi célstratégiai irányok és az intézményi partneri igények megvalósítására. Tehát tartalmilag a képzés mindenképpen a jövőbeni intézményi működést megalapozó illetve támogató kompetenciák elsajátítása kell, hogy legyen. Fontos alapvetés, hogy nem csak a szakmai ismeret felfrissítését, a szemlélet megújítását, az ismeretek és képességek kívánatos transzferének megalapozását, a tanítási stratégia megváltoztatását, a tanári eredményesség fokozását várjuk el a pályázatban részt vevő kollégáktól, hanem a pedagógus-pedagógus közötti információcsere hatékony módszerének kialakítását, az új ismeretek szervezeti tudássá alakítását és alapvetően az innováló szerepkör felvételét. Elengedhetetlen, hogy a pályázó kolléga képzési és tudáshasznosulási elképzeléseinek kölcsönös élvezője legyen a pályázó, a szervezet és a szervezet valamennyi munkatársa.

Az utóbbi években az „előnyös” munkavállalói kompetenciaszerkezet átértékelődött. Ma a csapatmunkára való hajlandóság, az együttműködési készség, az egyenrangúság szemlélete, a jó kommunikációs készség, a megfelelő pedagógiai készségek, a folyamatos önképzési igény és a kezdeményezőkészség kívánatos. A pályázat során az intézményvezetés azoknak a kollégáknak a pályázatát támogatta, akik rendelkeznek ezekkel a személyes készségekkel és tulajdonságokkal.

A pályázat vonatkozásában az intézményvezetés a következőket vállalja:

  • bátorítja a tudás megosztását,
  • megteremti az intézményi tudás könnyen elérhetővé tételének feltételeket minden érdekelt számára,
  • ösztönzi az új tudás létrehozását, a szellemi tőke jobb kihasználását,
  • az intézményi elégedettségmérés és minőségértékelés folyamatába beépíti a pályázathoz kapcsolódó minőségértékelési folyamatokat.

A pályázók szakmai vállalásai az alábbiakban olvashatóak (abc sorrendben)

Pályázó: Bánszegi-Tóth Erzsébet

Végzettség: gyógypedagógiai tanár, kulturális antropológus, közoktatás vezető

Munkakör: gyógypedagógus a tanulásban akadályozottak tagozatán

Választott képzés: gyógypedagógus szakvizsga

Motiváció: A Prizma EGYMI szolgáltatási tevékenységei között szerepel a gyógypedagógus hallgatók szakmai gyakorlatának koordinálása, mentorálása. Ezt a feladatot látja el a tanulásban akadályozott tanulók nevelését oktatását ellátó tagozaton, hosszú évek óta. Igyekszik olyan szolgáltatóvá válni, aki az elkövetkező generációk leendő gyógypedagógusait a lehető legmagasabb szakmai gyakorlati képzésben részesíti. Szerepét ebben a szolgáltatásban akkor tudja a lehető legoptimálisabban ellátni, ha a gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanári szakképesítést adó képzettséget szerez, eredményes szakvizsgát tesz.

Pályázó: Locsmándi Judit

Végzettség: gyógypedagógiai tanár, mentálhigiénés szakember

Munkakör: logopédus, utazó gyógypedagógus

Választott képzés: multikulturális nevelés okleveles tanára

Motiváció: A Prizma EGYMI szolgáltatási tevékenysége az elmúlt években jelentősen megnövekedett. A feladatok elvégzéséhez rendelt humánerőforrás csak akkor töltheti be funkcióját, ha a szolgáltatói bázis újabb és újabb kompetenciákkal képes bővülni, gyarapodni, beépítve azt a mindennapok szolgáltatói gyakorlatába. A tanári mesterszak elvégzésének célja, hogy a gyógypedagógiai, a mentálhigiénés és a multikulturális ismeretek és tudások ötvöződve járuljanak hozzá a nevelési, nevelési-oktatási intézményekben lévő gyermekek és tanulók sikeres és hatékony, az együttes munkára épülő óvodai és iskolai eredményességéhez.

Pályázó: Nemes Enikő

Végzettség: gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

Munkakör: utazó gyógypedagógus

Választott képzés: autizmus spektrum zavarok pedagógiája

Motiváció: A Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusainak tapasztalata, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg a befogadó intézményekben az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek. Sem a befogadó pedagógusok, sem az utazó gyógypedagógusok nincsenek felkészülve a számukra igazán megfelelő speciális ellátás biztosítására. A szakirányú továbbképzés célja a sérülés specifikus habilitációs-rehabilitációs ellátás hatékonyságának és eredményességének növelése.

Pályázó: Szabó Mónika

Végzettség: gyógypedagógiai tanár

Munkakör: gyógypedagógus az értelmileg akadályozottak tagozatán

Választott képzés: gyógypedagógus szakvizsga

Motiváció: A Prizma EGYMI szolgáltatási tevékenységei közül az értelmileg akadályozottak szegregált és integrált ellátása megfelelő színvonalon működik, de az értelmileg akadályozott gyermekek logopédiai ellátása módszereinek és eszközrendszerének feltárása még országosan is fejlesztendő terület. A gyógypedagógus szakvizsga képzésben való részvétel célja, az értelmileg akadályozottak nevelése-oktatása és beszédfejlesztése területén szerzett tapasztalatok rendszerezése, az érdeklődő kollégáknak és a gyógypedagógus hallgatóknak való színvonalas tudásátadása, valamint a hallgatók gyakorlati képzésébe való bekapcsolódás.