Kaptár-projekt

A projekt időtartama: 2009. 06 – 2010. 12.

Elnyert támogatási összeg: 19.990.997 Ft

 A projekt bemutatása

Együttműködés – Szolgáltatásbővítés – Hálózatépítés kulcsfogalmak köré szervezve hoztuk létre projektünket. A „Kaptár”-projekt a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésének megsegítése érdekében az EGYMI szolgáltatások kvantitatív és kvalitatív fejlesztése érdekében jött létre. A projekt célja olyan szolgáltatások kifejlesztése és meglévő szolgáltatások adaptációja, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésére való felkészülést, és a befogadó oktatási rendszer megteremtését a pályázó konzorciumi intézmények vonzáskörzetében. Célja továbbá olyan, a minőségi egymi-működés kialakítását célzó intézményi jó gyakorlatok kifejlesztése és átvétele, amik mind a befogadó pedagógusok, mind az utazó gyógypedagógusok és más együttműködő szakemberek együttnevelésre irányuló attitűdjét kialakítja, és szakmai felkészültségét segíti.

Összefoglalva: horizontálisan együttműködő tudástermelő műhelyként szolgáltatásaink bővítése, hálózatfejlesztés hálózatépítés.

Célindikátorok

 • 4 kerületi EGYMI konzorciális együttműködésének megvalósítása.
 • 7 fővárosi kerület intézményében és kistérségben, 57 közoktatási intézményben a pedagógusok felkészítése az együttnevelésre.
 • 8 képzés megtartása révén, mintegy 189 szakember (vezető, (gyógy)pedagógus, utazó pedagógus) felkészítése.
 • 7 innováció kifejlesztése és azok adaptációja, illetve implementációja.
 • 4 EGYMI standardizálása.
 • 3 konferencia szervezése a disszemináció érdekében.
 • 20 db intézményi jó gyakorlat adaptálása és implementálása.
 • 1 db disszemináló kiadvány megjelentetése.

Konzorciumvezető

PRIZMA Általános Iskola és Óvoda,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1134 Budapest, Váci út 57.

Tel./fax: +36-1- 340-8980

e-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

web: www.prizmaegymi.hu

OM 038423

Intézményi filozófiánkban is megfogalmazódik a szolgáltatás alapelve, hogy biztosítsuk a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségét gyógypedagógiai intézményünk, és az együttnevelést vállaló óvodák és iskolák nevelő-oktató munkájában, valamint felkészítésük őket a szakmaszerzésre, a felnőtt életre.

Pedagógiai szakszolgálatunk:

 • Logopédiai szolgáltatás
 • Gyógypedagógiai tanácsadás
 • Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás
 • Tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése

 Pedagógiai szolgáltatásaink:

 • Konferenciák szervezése
 • Továbbképzések szervezése

 Intézményben zajló változások az utóbbi három évben

 Pályázatokban való különféle szintű részvétel és azok hozamai

 • HEFOP 2.1.2-P.-2004-05-0014/1.0 „Messzelátó projekt” konzorcium vezetés
 • HEFOP 2.1.6./05/1.-2005-08-0061/1.0 „Híd-projekt” konzorciumi tagként
 • HEFOP 3.1.4/05/1.-2005-10-0025/1.0 „szem.hu-projekt”
 • Utazó gyógypedagógusi hálózat fejlődése – a humánerőforrás átstrukturálódása
 • Kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációja
 • Kompetencia alapú tanmenetek és óravázlatok bevezetése
 • Együttnevelésben is alkalmazható szöveges értékelési segédanyag alkalmazása
 • Kompetencia / készség alapú diagnosztikus felmérés bevezetése és alkalmazása
 • Egyéni fejlesztési tervek készítése
 • Tanulói portfoliók létrehozása és azok folyamatos bővítése a szegregáltan és integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számára
 • Képesség-készségfejlesztő játékos eljárások gyűjteményének kidolgozása
 • Kompetencia alapú oktatási programcsomagok intézményi implementációs tervének elkészítése
 • Főiskolai, egyetemi gyógypedagógus hallgatók pedagógiai gyakorlatának szervezése az iskolában, a pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatásokban
 • Saját fejlesztésűakkreditált képzések

 Fejlesztési programok, programkínálat

 • A közoktatási törvényben megfogalmazott, az EGYMI szolgáltatási köreinek továbbfejlesztése, bővítése
 • Az integráló intézmények számára műhelymunkák a szegregált intézményben
 • Kulcskompetenciák, különös tekintettel a szociális kompetencia és az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésére
 • Individualizált nevelés – differenciáló eljárások kidolgozása és alkalmazása
 • A szakmai tevékenyég, fejlesztések, a jó gyakorlatok bővítése és disszeminációja

Konzorciumi tagok

Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda Általános Iskola

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1035 Budapest, Szellő u. 9-11.

Tel./fax: +36-1-388-2144

e-mail: faragone@szelloegymi.hu

web: www.szelloegymi.hu

OM 038388

Kerületünkben a gyógypedagógiai oktató-nevelő munka az első világháború előtti időre nyúlik vissza, de tudatos gyógypedagógiai szemléletről és irányításról 1931 óta beszélhetünk. Feladataink a Tanulási Képességet Vizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján tanulói jogviszonyt létesített sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos) iskolarendszerű ellátása és a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.

Intézményünkben logopédiai szakszolgálat működik, amely a kerület 31 óvodájában nyújt logopédiai szolgáltatást és ambulánsan látja el az iskolai hálózatot (hét helyiség a Szellő utcában, öt helyiség a Víziorgona úti telephelyen.)

2005. ótaEgységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működünk.

Intézményünk alapító okiratában megjelölt szakszolgáltatásoknak megfelelve ellátjuk:

 • a gyógypedagógiai tanácsadást,
 • logopédiai szakszolgálatot,
 • az utazó szakember hálózat működtetését
 • konduktív pedagógiai szakszolgálatot
 • korai fejlesztést.

 Helyszínek:

 • Gyógypedagógiai óvoda (EGYMI)
 • Speciális fejlesztő csoport (EGYMI)
 • Eltérő tantervű általános iskola tanulásban akadályozott tanulók részére (EGYMI)
 • Eltérő tantervű általános iskola értelmileg akadályozott tanulók részére (EGYMI)

Fejlesztéseinkkel, innovatív attitűdünkkel az egyéni különbözőségekhez való alkalmazkodással és az élethosszig tartó tanulás megalapozásával igyekszünk elősegíteni a ránk bízott gyermekek, / fiatalok munkaerő-piaci és aktív társadalmi részvételének sikerességét is.

Móra Ferenc Általános Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1191 Budapest, Széchenyi u. 3-5.

Tel./fax: +36-1- 347-0139

e-mail: mora@iskola.kispest.hu

web: http://mora.kispest.hu

OM 038433

Az alapellátáson– tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók nevelésén, oktatásán –túlmutató(szak/szakmai)szolgáltatások bemutatása Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés (Ezt az Egyesített bölcsődék Módszertani központja látja el jelenleg)

 • Logopédiai ellátás
 • Pedagógusok önképzésének és továbbképzésének segítése, szervezése,
 • Pedagógiai tájékoztatás
 • Szaktanácsadás koordinálása
 • Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • Utazó szakember hálózat működtetése

Fejlesztési programok, programkínálat

 • Szabad tanulási technikák alkalmazása
 • Kooperatív technikák és projekt-orientált oktatásszervezési módok alkalmazása
 • Közös iskolai projektnyitó/záró ünnepségek
 • Kísérlet a tantárgycsoportos oktatás bevezetésére
 • Témanapok, tematikus délutánok
 • Biztonságos Iskola Mozgalom bázisiskolájaként: bűnmegelőzési témanapok, programok, önvédelmi és rehabilitációs dzsúdó oktatás
 • Szabályozások, protokollok, dokumentumminták kidolgozása a szakszolgáltatások szak-és szakmai szolgáltatások keretében

 „…és közben felnő egy elfogadó nemzedék” /Kőpatakiné Mészáros Mária/

Újpesti Speciális Általános Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1041 Budapest, Venetiáner u. 26.

Tel./fax: +36-1- 369-3384

e-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

web: www.ujpestiegymi.hu

OM 038408

Szakfeladatok

 • Alapfokú oktatás sajátos nevelési igényű és tanulásban akadályozott, testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, értelmileg akadályozott, valamint autista és autisztikus gyerekek és tanulók részére.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása.
 • Általános középfokú oktatás (az általános alapoktatás befejező része / második szint első foka) sajátos nevelési igényű és tanulásban akadályozott, testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, értelmileg akadályozott, valamint autista és autisztikus gyerekek és tanulók részére.
 • Pedagógiai szakszolgálat és korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, utazó szakember hálózat működtetése.
 • Pedagógiai szakmai szolgáltatás (pedagógiai szaktanácsadás, pedagógusok képzése és továbbképzése, önképzés segítése és szervezése).

 

Szolgáltatáskínálat

 • Továbbképzések szervezése
 • Intézményi együttműködések kiépítése
 • Az integrációhoz szükséges megfelelő attitűdök, kompetenciák fejlesztése
 • A partnerintézmények számára az eszközkölcsönzési rendszer beindítása
 • A partnerintézmények számára a játékgyűjtemény és a diagnosztikus mérés hozzáférhetőségének biztosítása
 • Módszertani segítségnyújtás az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez és az utazótanári tevékenység hatékonyabbá tételéhez
 • Kerületi Integrációs Fórum beindítása a kerületi ellátásban részt vevő intézmények pedagógusainak, a szülőknek, egyéb szakembereknek (pl. logopédus, ideggyógyász, pszichológus, Cigány Önkormányzat, pályaorientációt segítő szakember) a bevonásával.
 • Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI szolgáltatásainak megismertetése, együttműködési megállapodások kötése a feltérképezett igények alapján.

Képzések

Attitűd formáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek és segítők részére

Akkreditációs szám: OKM-3/23/2006

Indítási engedélyszám: OKM-N/371/2006

Célja, hogy a résztvevőkben önismeretük fejlődésével erősödjön a feltétel nélküli elfogadás, empátia, kongruencia, a személyre szabott bátorító, elfogadó attitűd. A résztvevők saját élményeik felszínre hozásával személyes problémáikat, feldolgozatlan rossz élményeiket megtanulják tudatosítani, enyhíteni. Sajátélményű tapasztalatokat szereznek a fogyatékosságból eredő sajátos élethelyzetekről, ezáltal megszabadulhatnak előítéleteiktől, erősíthetik sablonoktól mentes cselekvéseiket.

A közoktatatás paradigmaváltása kapcsán egyre erősödő integrációs törekvés figyelhető meg. Az oktatáspolitika irányítói, valamint végrehajtói, – az óvodák, iskolák – egyre inkább elköteleződnek a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése mellett. A felerősödő integrációs törekvés legfőbb okai az esélyegyenlőség melletti elkötelezettség, a kirekesztettség elleni küzdelem, az érintettek részvételi szándéka az őket érintő döntésekben. Magyarországon ennek a folyamatnak hajtóerői a szülők akarata, a létszámcsökkenés következtében erősödő befogadó szándék, és az együttnevelést támogató törvényi szabályozók, oktatáspolitikai célok stb. A közoktatás-politikai és az iskolák helyi oktatáspolitikai folyamatai kétirányú hatással szorítják a többségi óvodában, iskolában dolgozó pedagógusokat, az odajáró gyermekeket, szüleiket, a velük és problémáikkal foglalkozó segítő szakembereket. Az igazi szorítás fojtogató erejét azonban a fogyatékosságokkal kapcsolatos ismerethiány, az ebből eredő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel szembeni előítéletesség táplálja.

Elengedhetetlen tehát az együttnevelés feltételeinek a megteremtése, amelyek között a személyiség akadálymentesítése kiemelt jelentőségű. Az attitűdformáló tréning célja éppen ezért az, hogy a résztvevők elsősorban saját élményen keresztül szerezzenek tapasztalatot a kirekesztettségről, a fogyatékosságról, a hétköznapi előítéletességről, illetve mindezek feloldásának, pozitív irányba terelhetőségének lehetőségeiről a saját megoldásaikon keresztül.

A tréning során a résztvevők – óvónők, tanítók, általános iskolai tanárok, segítő szakemberek, stb. – megismerik azokat az alapfogalmakat, gyakori konfliktushelyzeteket, amikkel a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése-együttoktatása során találkoz(hat)nak. Mindezen ismereteket egyénileg vagy kis csoportban kooperatív tanulási technikák felhasználásával, pszichodramatikus, önismereti elemekkel sajátítják el, így nem különül el szervesen az elméleti rész a gyakorlattól.

A tréningen a résztvevők olyan gyakorlatok részesei lesznek, amelyek során alkalmuk nyílik önmaguk speciális helyzetekben való megismerésére, illetve ezen helyzetek generálta problémák megoldásainak megkeresésére.

A tréninghelyzet sajátossága, illetve a megcélzott személyes erőforrások, kompetenciák, tulajdonságok – együttműködés, előítéletesség, empátia, sablonosság, stb. – miatt az ellenőrzés és az értékelés ezen a képzésen nem értelmezhető. A résztvevők a trénerek írásbeli értékelésére a képzés végén kapnak lehetőséget elégedettségi kérdőív kitöltése, illetve személyes üzenetek megfogalmazása során. A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 tréningórán való részvétel. A program fő célja a fogyatékosságokkal kapcsolatos személyes attitűd formálása, elméleti ismereteket csak saját élményen keresztül szereznek a résztvevők. A tréning végén készített személyes erőforrás-térkép bemutatja a személyes viszonyulást, ezzel a résztvevő és a trénerek számára is ellenőrizhetővé teszi, hogy a program elérte-e a célját.

 

Változáskezelés

Alapítási engedélyszám: OM 298/65/2006

A változás olyan jelenség, amellyel a magánéletben és munkahelyen, mint szervezeten belül is találkozunk. A változás sokszor nem fájdalommentes folyamat, és gyakran az alkalmazottak ellenállásba ütközik még akkor is, ha az elkerülhetetlen. A folyamat, amely az egész szervezetet érinti, irányítható és tudatos kezelésére a közoktatási intézmények vezetőit és dolgozóit fel kell készíteni.

A tréning jellegű képzés célja, hogy a résztvevők a képzés során előadások segítségével, valamint egyéni és team-munka keretein belül sajátítsák el a szervezeti ismereteket megalapozó elméleti tudást, változás kezeléséhez szükséges gyakorlati ismereteket.

A képzés tematikus egységei a változásmenedzsmenthez szükséges szervezet- és vezetéselméleti alapelvek megismerését, valamint a módszerek és eszközök gyakorlatban történő alkalmazását szolgálják. A képzés segítséget nyújt a szervezet alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, felkészít a környezettel való összeütközésre, a váratlan hatásokra. Megismerteti a résztvevőket a szervezeti változások típusaival, azok elemzésének módszereivel, a változások végrehajtásának módszereivel és megerősítésének eszközeivel. Hozzájárul a változásokat kísérő konfliktusok kezelésének elsajátításához, valamint az emberekkel való bánásmód fontosságának a felismeréséhez.

Gyakorlatok során egyéni és kiscsoportos munka keretében segíti a résztvevőket a változás pontos céljainak azonosításában, a tervezés fontosságának felismerésében, a célok megvalósításához szükséges módszerek és technikák elsajátításában.

Hozzásegíti a közoktatási intézményekben vezetői szerepet vállaló kollégákat ahhoz, hogy tudatosan, felkészülten kezeljék intézményeikben a szükségszerűen bekövetkező szervezeti változásokat, ezzel is segítve a szakmai munka eredményességét.

Az egyes feladatok ellenőrzése nyilvános prezentáció során valósul meg, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők különböző megoldási lehetőségeket látva kiválaszthassák a számukra leginkább megfelelőnek látszó módszereket. Az értékelések szakmai moderációját a trénerek végzik. A képzésen résztvevők reflexiós levélben értékelik saját vezetői munkájukat érintő változásaikat. Visszajelzést kapnak a képzés alatti munkájukról egy társuktól és a trénertől is.

A tréningjellegű jellegű képzés elvégzéséről az alapító Tanúsítványt állít ki a résztvevők számára. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzésen való 100%-os részvétel, a reflexiós levél leadása a záró értékeléshez, valamint a fogalmak helyes használatát és összefüggések felismerését bizonyító változásmenedzselési forgatókönyv elkészítése.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása

Akkreditációs szám: OKM-3/33/2006.

Indítási engedélyszám: OKM-N/379/2006.

 Célja az óvodai csoportba bekerülő sajátos nevelési igényű 3-8 éves gyermekek együttnevelése, oktatása során felmerülő problémák kezelésében való jártasság fejlesztése. Az együttnevelés pedagógiájának elméleti és gyakorlati vonatkozásainak megismerése, az integrációs, inklúziós szemlélet, attitűd elsajátítása, elmélyítése. A sajátos nevelési igényű értelmi-, beszéd-, mozgás és érzékszervi akadályozott gyermekek sérülésspecifikus fejlődésmenetének, illetve a tünetek feltárására irányuló módszerek megismertetése; olyan elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése az integrált oktató – nevelőmunka területén, amelyek az óvodapedagógusok számára segítséget nyújtanak, és kompetenciát biztosítanak az együttnevelés megvalósításában.

Az együttnevelés terén az óvodák számos előnnyel rendelkeznek az általános iskolához képest. Az óvoda szabadabb, személyközpontúbb légköre jó lehetőséget kínál az egyéni fejlesztési programok megvalósítására. A megengedőbb légkör és a nem megfelelő objektív és szubjektív feltételek miatt olyan hozzáállás alakulhat ki azonban, miszerint a sajátos nevelési igényű gyermek elfér a közösségben, de a szükséges fejlesztést nem kapja meg, így elkallódik. Ez kellő szakmai felkészítéssel kivédhető. A program lényeges pontja az óvodapedagógusok felkészítése az együttnevelésre, a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására. Fontos szempont, hogy a továbbképzésben résztvevő óvodapedagógusok önként csatlakozzanak. Az önként jelentkezők később sokat segíthetnek az óvodában dolgozók, illetve a szülők érzékenyítésében.

A továbbképzés során a résztvevő pedagógusok (klasszikus előadás módszerével, frontális munkaforma alkalmazásával) megismerkedhetnek a sajátos nevelési területek alapvető elméleti hátterével és az ehhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokkal. A szakmai előadások, és az ezekhez kapcsolódó tréning-jellegű foglalkozások kellően felkészítik őket az együttnevelés fontos feladataira. Tapasztalják, megismerik, hogy az együttnevelés hatékony bevezetése szemléletváltással, a tradicionális szakmák feladatkörének módosulásával, újfajta együttműködési lehetőségek kialakításával jár együtt. A képzés során az együttműködésben dolgozni kívánó óvónők megkezdik a szakmai együttműködés kialakítását a gyógypedagógusokkal és egymással is.

A résztvevőknek alkalmazkodniuk kell a bővülő szakmai kapcsolatrendszerhez. Megismerik és gyakorolják a más szakmai nyelvet beszélő, más szempontokat hangoztató szakemberekkel való sikeres kommunikációt. Újfajta pedagógiai szemlélet képezheti a befogadás alapját, melynek alapgondolata: Minden gyermek „speciális’’! A pedagógusnak az egyedi, sajátos, tulajdonságokra kell helyeznie a hangsúlyt nevelő tevékenysége során.

A megfelelő óvodai szocializáció nagymértékben megalapozza a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai integrálhatóságát is.

Utazó-gyógypedagógusi kompetenciák – Az utazó-gyógypedagógusi tevékenységtől az utazó- gyógypedagógiai modell kidolgozásáig

Akkreditációs szám: OKM-1/24/2008.

Indítási engedélyszám: OKM-3/136/2009.

A többségi óvodák, általános és középiskolák integrációs törekvéseinek felerősödésével új lehetőségek nyílnak a sajátos nevelési igényű gyermekek, ugyanakkor a többségi iskolába járó gyermekek számára is. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együtt tanulhatnak ép társaikkal, ugyanakkor a nem sérült gyermekek/tanulók szociális tanulási folyamatai is felerősödhetnek. A befogadással olyan intézményi innovációk járnak együtt, amik mind a befogadó iskola pedagógusainak, mind a sajátos nevelési igényű gyermekekhez kijáró utazó gyógypedagógusoknak a mindennapi munkájában igen erőteljesen érvényesülnek. A hagyományos, szegregált oktatási formában tanító gyógypedagógusok mindennapi munkájától lényegesen eltérő utazótanári munkára való felkészítést célozza meg ez a tréning. A megváltozott gyógypedagógiai célok, feladatok megfogalmazásában, megvalósításában és az ezekhez szükséges kompetenciák kialakításában nyújt segítséget.

A tréning során a résztvevők megismerhetik azokat a célokat és feladatokat, valamint serkentő és gátló tényezőket, amik az utazó-gyógypedagógus napi munkája során befolyásoló erőként hatnak. Olyan technikákat, felnőttképzési alapismereteket kapnak, amik abban segítenek, hogy a megváltozott feladatrendszerben az utazó-gyógypedagógus ne csak a sajátos nevelési igényű tanulóra legyen képes koncentrálni, hanem az őt tanító pedagógust is kompetensen tudja segíteni és képes legyen az ehhez szükséges kapcsolati rendszerek kialakítására.

A tréning gyakorlatai arra irányulnak, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése során a gyógypedagógus a különböző integrációs modellek, és utazó gyógypedagógiai feladatok közül képes legyen kiválasztani az adott tanuló fejlesztésére és a befogadó pedagógus/intézmény igényeire és szükségleteire legjobban alkalmazható tevékenységeket.

A tréning során a résztvevők kooperatív formában, egyéni, ill. kiscsoportos gyakorlatokon keresztül jutnak ismeretekhez. Frontális előadásra a megszerzett ismeretek tudatosítása, ill. új ismeretek átadása során kerül sor.

A tréning záró dolgozat elkészítésével zárul, ami a megváltozott gyógypedagógiai szerepnek megfelelő kompetenciák bemutatására alkalmas utazó gyógypedagógus portfoliójának elkészítését jelenti. A portfoliót a tréning utolsó (3.) napjára szükséges elkészíteni. Bemutatására kiscsoportban kerül sor. A portfolió elkészítése a tanúsítvány kiadásának feltétele. Értékelési szempontjai: az utazó gyógypedagógiai állás betöltéséhez szükséges végzettségek és kompetenciák megjelennek a portfolióban; és a megfelel az előzetesen megbeszélt formai és tartalmi követelményeknek.

Az együttnevelésben elméleti és gyakorlati– fejlesztés alatt

Akkreditációs szám: OKM-2/25/2009.

Indítási engedélyszám: OKM-3/285/2009.

A kétszer 30 órás képzés célja az attitűdformálás és az együttneveléshez szükséges módszertani ismeretek megalapozása. A továbbképzés tréning formában valósul meg.

Az attitűdformálás célja az, hogy a résztvevők elsősorban saját élményen keresztül szerezzenek tapasztalatot a kirekesztettségről, a fogyatékosságról, a hétköznapi előítéletességről, illetve mindezek feloldásának, pozitív irányba terelhetőségének lehetőségeiről a saját megoldásaikon keresztül.

A tréning során a résztvevők – óvónők, tanítók, általános iskolai tanárok, segítő szakemberek, stb. – megismerik azokat az alapfogalmakat, gyakori konfliktushelyzeteket, amikkel a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése-együttoktatása során találkoz(hat)nak. Mindezen ismereteket egyénileg vagy kis csoportban kooperatív tanulási technikák felhasználásával, pszichodramatikus, önismereti elemekkel sajátítják el, így nem különül el szervesen az elméleti rész a gyakorlattól.

A módszertani ismeretek elsajátítása szintén tréning elemekkel, és kooperatív technikákat bemutatva és kipróbálva valósul meg. A résztvevők megismerik a differenciálás alapelveit és formáit, a kooperatív és egyéb alternatív tanulásszervezés megvalósításának lehetőségeit. Betekintést kapnak az egyénre szabott oktatás megtervezésének és megvalósításának módjáról, az egyéni fejlesztés lehetőségeiről és az egyéni fejlesztési tervek alkalmazásáról.

Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú helyi tanterv készítésének elmélete és gyakorlata

Akkreditációs szám: OKM-2/26/2009.

Indítási engedélyszám: OKM-3/286/2009.

Az együttnevelés megvalósítása, az inkluzív oktatás lehetőségének és feltételeinek megteremtése nagy kihívás elé állítja az iskolákban dolgozó pedagógusokat és a tantervíró szakembereket. A napi munka során a sajátos nevelési igényű tanulókat együttnevelő, befogadó pedagógusok tapasztalják, hogy a hagyományos tananyag megtanítása nagyon sokszor nem, vagy csak módosított formában, speciális eszközökkel, vagy módszerekkel lehet eredményes. A helyi tantervekben az együttnevelés megvalósítása során szükséges harmonizáltan illeszkedő tartalmak és követelmények kialakításához ad segítséget, elméleti, gyakorlati tudást ez a 30 órás továbbképzés.

A tréning során a résztvevők a tantervírás alapfogalmaival, a Nemzeti alaptanterv előírásaival és tartalmával, a helyi tanterv elkészítésének lehetőségeivel ismerkedhetnek meg. Megtanulják, hogyan lehet a tantervben a folyamatokat és a kompetenciafejlesztést a tanterv és ezzel párhuzamosan az osztálytermi munka középpontjába helyezni. Megismerik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási és nevelési Irányelvét, ami meghatározza a speciális, az adott sajátos nevelési igényű tanulócsoportra vonatkozó tartalmakat és követelményeket. Olyan átlátható rendszer kialakításában támogatjuk a résztvevőket, aminek segítségével harmonizált helyi tantervükben megjelennek a kompetenciafejlesztés megvalósításához szükséges differenciált tananyagtartalmak és követelmények.

A tréning célja, hogy a kompetenciaalapúság előtérbe helyezésével a helyi tantervek dokumentációs alapot biztosítsanak a pedagógusok számára, akik ennek a tantervnek megfelelően nem csak a sajátos nevelési igényű, hanem valamennyi tanuló számára megfelelő tanulási tervek és tanmenetek készítéséhez kapnak segítséget, és ezzel meg tudják valósítani a differenciált, egyénre szabott oktatást.

A tréning további célja a tantervi alapfogalmak és tantervtípusok megismertetése, a kompetencia alapú és a sajátos nevelési igénynek megfelelő tantervírás elméleti alapjainak bemutatása. A Közoktatási törvény, a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók Irányelvének (2005/II. OM rendelet) helyi tanterv készítésére vonatkozó előírásainak megismertetése.

Az elméleti ismeretek feldolgozása nagyrészt csoportmunkában, tréning formában, kooperatív technikákat alkalmazva történik. A résztvevők minden tréningnap végén (a továbbképzés 5×6 óra), házi feladatot kapnak, amelynek elolvasása, feldolgozása a következő nap témájának előkészítését szolgálja.

A záródolgozat témája egy kompetencia alapú harmonizált helyi tanterv részletének bemutatása. Egy műveltségi területen, adott kulcskompetencia fejlesztésére irányuló, bizonyos sajátos nevelési igényű tanulócsoport együttnevelése során alkalmazható fejlesztési fókuszok, differenciált tartalmak, követelmények, módszerek és eszközök megjelenítési lehetőségeinek bemutatása.

Tervezett fejlesztések

Eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása

Az eszközkölcsönzés célja: A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését támogató fejlesztő eszközök széleskörű megismertetése, felkészítés azok használatára, kölcsönzésük biztosítása. Célcsoportja: Az EGYMI kerületében, illetve annak vonzáskörzetében élő családok, óvodapedagógusok, pedagógusok, fejlesztést végző szakemberek. A szolgáltatás megismertetése: Tekintettel arra, hogy új szolgáltatás bevezetéséről van szó, elsődleges fontosságú a szolgáltatás céljának, eszközrendszerének, illetve a kölcsönzés módjának megismertetése különös tekintettel az alábbiakra:

 • a kerület és vonzáskörzetének óvodái, általános iskolái
 • kerületi Nevelési Tanácsadó
 • Pedagógiai Szakszolgálat
 • Területi Gyermekvédelmi Szolgálat
 • kerületi Művelődési Ház
 • Gyermekkórházak, szakrendelők

A szolgáltatás megismertetésének módja:

 • Ismertetők közzététele a fentiekben felsorolt intézményekben
 • Eszközhasználati bemutatóval egybekötött tájékoztatók szervezése a fentiekben felsorolt intézményekben
 • Bemutató órák szervezése
 • A szolgáltatás bemutatása a kerületi írott és elektronikus sajtóban

Az eszközkölcsönzés helyszíne: Az EGYMI épületében arra kijelölt zárható helyiség

Az eszközkölcsönzés módja:

 • Adatlap kitöltése a név, lakcím, telefonos elérhetőség feltüntetésével.
 • Alkalmanként a kölcsönzést igazoló kártya kitöltése az eszköz nevének és a kölcsönzés lejárati időpontjának feltüntetésével.

 Gyógytestnevelés protokolljának kidolgozása

            A gyógytestnevelésben a testnevelés mozgásformáiból táplálkozunk. Azokat úgy alakítjuk át, hogy az adott elváltozásokra megfelelő terápiát nyújtson. Iskolai formában a gyermekek alaphelyzetben testnevelés órákon vesznek részt. Ha a szakorvos valamilyen elváltozást talál, akkor kell gyógytestnevelésre járnia.

            Az együttnevelés rendszerében az akadályozott gyermekeknek esetében célszerű, ha a tanuló mind a két órára jár, kivéve azokat a tanulókat, akiknek komoly elváltozásaik vannak, vagy azok a tanulók, akik a többségi tanulók munkáját nagyban akadályoznák. A gyógytestnevelésben megjelenő mozgásformákat nem kell nagymértékben átalakítanunk az akadályozott tanulóknál, hiszen ott mindig az adott elváltozás mutatja meg a végezhető feladatok körét. Ezeket a feladatokat a gyógytestnevelő válogatja, a repertoárjában lévő mozgásokból, és sokszor egyéni feladatokat végeznek a tanulók.

            A fejlesztés célja: olyan protokoll kidolgozása, ami segíti a gyógytestnevelés megszervezését, és koordinálását. Olyan szolgáltatási struktúra és együttműködési eljárásrend kialakítása, ami segítséget nyújt a testnevelőknek abban, hogy óráikon a gyógytestnevelés elemeit is alkalmazni tudják a gyógytestnevelésre szoruló gyermek hatékonyabb gyógyulása és állapotának megőrzése érdekében, valamint a többi tanuló preventív célú ellátásában.

            Mindezek alapján az együttnevelés érdekében az alapvető cél az lenne, hogy a testnevelés órákba belecsempésszünk a gyógytestnevelés gyakorlatanyagaiból is. A fejlesztői munka során a testnevelés mozgásanyagát összegyűjtve, minden mozgásformáról, oktatandó tananyagról leírásokat készítenek munkacsoport tagjai, leírva és kiegészítve azzal, hogy hogyan kell megváltoztatni annak érdekében, hogy azt a rászoruló tanulók is élvezhessék, és végre tudják hajtani. Az együttnevelés igazi célját akkor érjük el, ha ugyanazokat a feladatokat végeztetjük, mint a többségi gyerekekkel, természetesen a körülményeket megfelelően, de a lehető legkisebb mértékben megváltoztatva.

 Tartósan beteg gyerekek ellátási protokolljának kidolgozása

         A hosszabb idejű orvosi kezelést igénylő, tanköteles korú gyermekek számára különösen fontos a folyamatos oktatás, egyrészt azért, mert természetességet és folyamatosságot jelent életükben, másrészt mert lényeges szerepet játszik fejlődésükben, életminőségük javításában. A tanítás a helyi iskolában, otthon és a kórházi iskolában is megvalósulhat. Az oktatás célja minden esetben, hogy az orvosi, gyógyító munka javaslatait figyelembe véve segítse a gyermekek életkorához, testi fejlődéséhez és egészségi állapotához igazodó iskolai fejlesztést.

            Otthoni oktatás esetén a helyi iskola feladata az egyéni oktatási terv kidolgozása, míg egy hosszabb kórházi tartózkodás esetén a kórházi iskola és a helyi iskola együttműködve alakítja ki a rugalmas, egyéni, személyre szabott oktatási tervet. Kórházi tartózkodás idején kórházi pedagógus végzi a gyermek oktatását, míg otthoni tartózkodás esetén a helyi iskola pedagógusa.

 Szakmai fejlesztő munkánk célja:

 • Segítséget nyújtani a helyi iskola pedagógusainak a gyermek szükségleteihez, képességeihez és a lehetőségekhez igazodó egyéni oktatási terv kidolgozásához tanmenetminták nyújtásával.
 • A kórházi pedagógussal való együttműködés menetének, feladatainak leírása.

 Korai fejlesztés protokolljának kidolgozása

A fejlesztés célja a 3-6 éves korú gyermekek korai fejlesztési protokolljának és szakmai tartalmának kidolgozása.

A korai fejlesztés EGYMI-ben megvalósuló formái:

 • Halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek részére egy szegregált óvodai csoportban
 • Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében, integrált nevelési formában minden sajátos nevelési igényű gyermek részére azon óvodákban, ahol a különböző szakértői bizottságok határozata alapján vállalják a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését.

Az alkalmazható terápiás ellátások feltérképezése, szakember hálózat és hozzáférés megszervezése:

 • TSMT (Tervezett szenzomotoros tréning)
 • megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés terápiája
 • augmentatív kommunikáció
 • PVZ (autizmus terápia)
 • állatasszisztált terápia (kutyaterápia)
 • zeneterápia
 • Sindelar terápia
 • Frostig terápia
 • Affolter terápia
 • alapozó terápia
 • fizioterápia
 • konduktív terápiák

 

 Pályaorientáció protokolljának kidolgozása

A pályaorientáció a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése-oktatása során kiemelt fontossággal bír, hiszen a további életvitelük minőségének, a társadalmi boldogulásuknak alappillére.

A pályaorientáció nem csupán a pályaválasztás elősegítését jelenti, hanem a legszélesebben értelmezett személyiségfejlesztést és felkészítést a „munkavállalásra”.

A pályaorientáció feladatai átszövik az általános iskolai oktatás-nevelés egészét, ezért a szakmai munkacsoport tagjai az általános iskolai időszak egészére vonatkozó horizontálisan megvalósítható fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.

A fejlesztés területei:

 • szociális kompetencia fejlesztése
 • alkalmazkodóképesség,
 • önkorlátozás,
 • nyitottság,
 • aktivitás, önállóság
 • pontosság, fegyelmezettség
 • munkamorál
 • kitartás, stb.
 • életpálya építési kompetencia, pályaorientáció
 • tantárgyi ismeretek életszerű helyzetekben való alkalmazása

A kidolgozásra kerülő eszköztár a befogadó iskola tanulóinak, tanárainak hasznos fejlesztési feladatokat, modulokat, projekteket, módszereket kínál.

 EGYMI protokoll kidolgozása

 • együttműködés a nevelési tanácsadóval
 • együttműködés a szakszolgálat és szakmai szolgáltatóval
 • együttműködés az országos egymikkel
 • utazótanári protokoll
 • intézményi minőségbiztosítási implementáció kidolgozása
 • EGYMI standard intézményi implementációjának megvalósítása – hálózati működés feltételeinek megteremtése, bekapcsolódás a hálózat tevékenységeibe.

 EGYMI protokoll kialakításának fejlesztő munkacsoportja az utazó tanári szolgáltatás kialakításához és működtetéséhez ad segítséget.A keletkező tudásbázis felhasználható a már működő EGYMIK gyakorlatának professzionalizálására és az EGYMI- vé válás folyamatának segítésére is. A protokoll fő területei:

 Együttműködéssel kapcsolatos folyamatok és nyomtatványok

 • Szolgáltatási igény felmérése
 • Szolgáltatások ajánlása
 • Szolgáltatás igénylése – visszajelzés
 • Kapcsolatfelvétel folyamata
 • Együttműködési szerződés
 • Adatlapok
 • Kommunikációs hálózat

Együttműködés rendszerének kidolgozása a gyermekek komplex ellátása érdekében

 • védőnői-gyermekorvosi hálózat
 • korai fejlesztés
 • nevelési tanácsadó
 • logopédiai szakszolgálat
 • gyógytestnevelés
 • gyógypedagógus
 • szülők
 • nevelési oktatási intézmények

Együttműködés kidolgozása a befogadó intézményekkel, szak és szakmai szolgáltatókkal az együttnevelés érdekében

 • Nevelési tanácsadó
 • Szakmai szolgáltatás
 • EGYMI (szakszolgálatok) – fővárosi, kerületi, országos

Utazó gyógypedagógusok munkavégzésével kapcsolatos tevékenységek algoritmizálása

 • Algoritmus a fejlesztés megkezdéshez
 • Munkaköri leírás
 • Kompetencia katalógus
 • Tevékenység katalógus
 • Eszköz katalógus
 • Fejlesztési terv minták

 A leírt tevékenységek egyrészt az EGYMI-k szolgáltatói szerepben való működését, az erre való felkészülést, másrészt az együttnevelésben részt vevő gyógypedagógusok és befogadó pedagógusok, szülők és egyéb segítő szervezetek, szolgáltatók felkészítését, együttműködési lehetőségeinek kidolgozását célozzák.

A központilag meghatározott standardok bevezetése, adaptálása biztosítja a projekt szakmai követelményeknek való megfelelését. Ezt segíti annak a minőségirányítási protokollnak a kidolgozása, ami a projektben az ún. intézményi gyűrű (vezetők és minőségfejlesztési szakemberek) tagjainak feladata lesz. Ezzel az innovációk beépülése, implementációja zökkenőmentesen valósulhat meg.

Start konferencia meghívója * Záró konferencia meghívója